top of page

הפרויקטור החברתי שלך מא' ועד ת'

שיבושים בקהילה? בונים קהילה חדשה? קהילה במעבר? זה הזמן לתהליך שנוגע בשטח ובונה אסטרטגיה. התהליך כולל:

 1. מיפוי חברתי ואיתור צרכים בשטח

 2. בנייה, ארגון, הפקה וייזום פרויקטים חברתיים מחוללי שינוי וברי קיימא

 3. פיתוח משאבים ושותפויות פנימיות וחיצוניות

 4. ניהול שוטף במידת הנדרש

האגף לקשר עם הציבור

מכלול שירותי דוברות וקשרי קהילה לארגונים קטנים:​

1. מעטפת נראות דיגיטלית: נוכחות אורגנית רציפה ברשתות החברתיות, ניוזלטר (בניית אייטמים, עיצוב וניסוח) ואתר 

2. ניסוח מכתבים, מענים ופניות יזומות

3. בנייה, אוצרות והפקה של כנסים ואירועים

4. ייזום ותפעול פרויקטים לחיזוק הקשר עם הקהילה

צעד קדימה: יעוץ לעמותות וארגוני חברה קהילה ותרבות

ברגע שבו נראה שהמשאבים והכוחות מוצו, רק בוסט של אנרגיה יזמית יכול לעזור. תהליך ליווי במה שהארגון צריך:

 1. ניתוח אפשרויות ההתפתחות של הארגון

 2. מיתוג ודיוק מסרים לקהלי היעד

 3. איתור שותפים וכיווני התרחבות חדשים

 4. מילוי קולות קוראים וגיוס משאבים ושותפויות

 5. ניהול תקציב אחראי

 6. החלטה על מספר צעדים מחוללי שינוי וברי קיימא ויישומם בשטח

 7. מתן כלים פרקטיים להמשך עבודה עצמאית

בניית תכניות אסטרטגיות לתרבות, חברה וקהילה

כתיבת תכנית חומש אסטרטגית לפיתוח חברתי, לטובת העמקת ומיצוב מקומו של הארגון בחיי הקהילה הסובבת, ביסוס זהות מקומית, העצמת הקהילה ופיתוח כלכלי. התהליך כולל:

 • הבנה של מערך השחקנים בשדות הקהילה-תרבות-אירועים בעיר, מקומות ומוסדות פרטיים וציבוריים וצרכיהם, ואיתור נקודות החוזק של החברה במערך

 • בניית גאנט אירועי עוגן משמעותיים בוני קהילה וזהות

 • בסיס לגיוס כספים ופיתוח שותפויות

יעוץ תוכן ואסטרטגיה אמנותית, ניהול רזידנסי וקהילות יצירתיות

 • יעוץ וליווי מקצועי למערך האסטרטגיה, השיווק, התוכן והאירועים

 • יזום וגיוס שת"פים וחסויות אסטרטגיים בתחום התרבות והאמנות

 • פיתוח וניהול פרויקט רזידנסי אמנים ובניית תכנית עבודה ויעדים סדורה

 • ניהול קהילות יצירתיות

 • פיתוח תוכן וסיוע וליווי ביצירת חזון אמנותי

 • ייזום וקידום פעילויות

bottom of page